พรุ่งนี้เช้าลองทำดูแค่วันละ 5 นาที ก่อนออกจากบ้าน

แนะนำสว ดมนต์เช้าใช้เวลา 5 นาที เสริมสิริมงคลตอนออกจากบ้าน ราบรื่นไปตลอดทั้งวันสว ดมนต์ การส วดมนต์นั้นถือว่า เป็นเรื่องที่ดีสามา รถทำได้ง่ายๆ เป็นเรื่องที่หลายคน ทำได้ทุกวัน

สว ดได้ทุกคนทุกช่วงอายุ ซึ่งบทสว ดมนต์ต่างๆนั้นได้ ออกมาเผ ยแ พร่ในรูปแบบที่แต กต่างกันออกไปอย่ างที่เห็นกัน หลายบทสว ดมีความศัก ดิ์สิทธิ์แ ตกต่างกันไป ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมอนุโมทนาบุญ

เกี่ยวกับ บทส วดมาให้ทุกท่านได้ ส วดกันแล้วเริ่มต้นด้วยการ ทำจิตใจ ให้สงบ กราบพระ ๓ครั้งโดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการ พ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ ฯ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ ฯ(กราบ)

คำอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พ ระ ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

บทสว ด ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง

สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พ ระพุทธ พ ระธรรม พ ระสงฆ์

ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่๑ แม้ครั้งที่๒ แม้ครั้งที่๓

คำสมาทานศีล๕ ปาณาติปาตา

เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

สุ ราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา

เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

คำขอขมา พระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ

ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง

ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทส วดมนต์ สว ด อิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสา ระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญูห ีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มี ความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ไม่มี ความทุ กข์

อะหัง อะเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ไม่มีความ พย าบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์ กายทุ กข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข

กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์

เกิด แก่ เ จ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น

อะเว รา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด

อย่ าได้มีเว รแก่กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด

อย่ าได้พย าบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด

อย่ าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุข กาย สุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ