“ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเฮ” ของเดือนพฤษภาคมเงินเริ่มทยอยเข้าแล้ว

วันที่ดังกล่าวเป็นการเริ่มจ่ายงวดแรกเข้าบัตร และจะทยอยจ่ายหลังจากนั้นให้จนครบ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนอาจได้รับเงินไม่พร้อมกัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน


ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป
เงินช่วยเหลือพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา


เงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เบี้ยผู้พิการ 200 บาท (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา : ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า : ไม่เกิน 320 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

Chearb.news