ธ.ออมสิน สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ เพื่อ SME ให้กู้เงินสูงสุด 50,000 ผ่อนนาน 5 ปี

ใครฝันอยากมีกิจการส่วนตัว แค่มีฝันอาจไม่เพียงพอ ต้องมีเงินลงทุนด้วย มากู้ สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ กับธนาคารออมสิน (GSB) เพื่อเป็นต้นทุนในการทำกิจการ แค่นี้ฝันก็เป็นจริงได้ง่ายดังใจ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท และชำระคืนนานสุดไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ 1 ต่อเดือน (คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่)


สำหรับผู้ที่มีฝันในการสร้างธุรกิจ และสนใจสินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ เพียงนำเอกสารประกอบการสมัครมาที่ธนาคารออมสิน ก็สามารถสมัครได้แล้ว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง

สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ เพื่อประชาชน ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกอบการ แต่มีความตั้งใจ ที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นทุนหรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ และเพื่อใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

จุดเด่นของบริการ

 • แก้ไขปัญหาความยากจน ของประชาชนให้หมดไป
 • ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ ครอบคลุมประชาชน ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกอบการ
 • สร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป
 • เป็นทุนหรือทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ
 • ร้อยละ 1 ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

ตารางแสดงเงินงวดในการชำระหนี้

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน(สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ) ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

วงเงินกู้15 เดือน27 เดือน39 เดือน51 เดือน51 เดือน
ผ่อนชำระ 12 งวดผ่อนชำระ 24 งวดผ่อนชำระ 36 งวดผ่อนชำระ 48 งวดผ่อนชำระ 48 งวด
5,000480264193157136
6,000575318232189163
7,000671371270220191
8,000767423309252217
9,000863476348284245
10,000958530386314272
11,0001,055582425346299
12,0001,150635463378326
13,0001,246688502409354
14,0001,342741541441380
15,0001,438794580472408
20,0001,9171,058773630543
30,0002,8751,5881,158944815
40,0003,8332,1171,5441,2581,087
50,0004,7922,6461,9311,5731,358

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบการอาชีพนั้นๆได้ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาก่อน และต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริม

เอกสารสำหรับผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ถ้ามี
 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • รายละเอียดการประกอบธรกิจ
 • สำเนาเอกสารที่นำมาเป็นหลักประกัน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน

 1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คนขึ้นไป หรือ
 2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน 1 คน หรือ
 3. พนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาการทำงานในบริษัท/องค์กรธุรกิจนั้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน หรือ
 4. บุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
 5. และ ผู้ค้ำประกันตาม 1 – 4 ต้องมีคุณสมบัติส่วนบุคคลดังนี้
  • เป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระคืนเงินกู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน

หลักทรัพย์อื่น

 • สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ
 • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • หลักประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

สามารถสมัคร “สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ” ได้ที่ ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-299-8000 หรือ Call Center 1115